Regulamin konkursu

§1 Organizacja konkursu

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą “Joy for Puzzles”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Boom media Adriana Łuczko z siedzibą w Gdańska 145/10, 90-536 Łódź z numerem NIP 8792666109. 
 3. „Uczestnik” – osoba, która zgłasza swój udział w Konkursie.
 4. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień Regulaminu Konkursu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z konkursu.
 5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).
 6.  

§2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
 2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem serwisu internetowego Instagram. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, popierany, związany z serwisem Instagram, Facebook ani podmiotami Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited. Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec tych podmiotów.
 3. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora konkursu.
 4. Konkurs trwa od dnia 09.08.2021 i potrwa do dnia 15.08.2021 (do godziny 23:59). Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa.

§3 Uczestnictwo w konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt. 3 poniżej. Osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych, powyżej 16 roku życia mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego na uczestnictwo w Konkursie.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie aktywnego konta w serwisie społecznościom Instagram spełniającego warunki serwisu.
 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.
 4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową („Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą dwie osoby delegowane przez Organizatora.
 5. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie następuje przez wykonanie Zadania Konkursowego zamieszczonego w opisie posta, na serwisie Instagram.

§4 Założenia konkursu

 1. Celem Konkursu jest promocja marki Muno puzzle.
 2. Konkurs będzie przeprowadzony na platformie Instagram.
 3. Konkurs polega na publikacji komentarza pod postem konkursowym na stronie na Instagram pod adresem url: https://www.instagram.com/munopuzzle/ uczestnik ma zadanie udostępnić post konkursowy na swoim insta story i oznaczyć w komentarzu 2 osoby.
 4. 4. Spośród osób, które spełnią wszystkie warunki zostanie wybrany zwycięzca, który zostanie ogłoszony 18.08.2021
 5. Wyniki konkursu ogłoszone będą 18.08.2021 na stronie https://www.instagram.com/munopuzzle.
 6. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku podejrzenia próby wpływania na wyniki konkursu lub w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród.

§5 Nagrody

 1. Konkurs przewiduje 4 Zwycięzców.
 2. 4 x nagroda: puzzle marki Muno puzzle (puzzle 500 w eco woreczku, puzzle 1000 w eco woreczku, puzzle 500 w tubie, puzzle 1000 w tubie).
 3. Wartość nagrody nie przekracza kwoty ustalonej na podstawie art. 21ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Z 2000 Nr 14, poz. 176 z późn zm.) a więc nie podlega obowiązkowi zapłaty podatku dochodowego. 
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie https://www.instagram.com/munopuzzle.
 5. W celu wyrażenia chęci otrzymania nagrody, uczestnik zobowiązany jest do wysłania wiadomości prywatnej na profilu @munopuzzle na Instagramie lub na maila hello@munopuzzle.pl w terminie 2 dni od ogłoszenia wyników. Dalszy kontakt ze zwycięzcą Konkursu będzie odbywał się również poprzez wiadomości e-mail.
 6. Zwycięzca zobowiązany jest do współpracy w celu przekazania nagrody, zwłaszcza jeżeli chodzi o udostępnienie swoich danych osobowych potrzebnych do przekazania nagrody. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nieudostępnienie uważa się za nieudzielenie zgody ze strony Uczestnika Konkursu niezbędnej do przekazania nagrody.
 7. Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych firma Boom media Adriana Łuczko dostarczy zwycięzcy instrukcje niezbędne do przejęcia wygranej.
 8. Nagrody nie będą podlegały wymianie na gotówkę ani na inne nagrody. Nie jest również możliwe odstąpienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich.
 9. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku gdy:
  –  odmówi pisemnie przyjęcia nagrody,
  – w terminie 2 dni od zakończenia konkursu kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy Konkursu;
  – zwycięzca Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania nagrody.
 10. Organizator zastrzega możliwość zmiany nagród, jeśli przyznanie ich będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora. W tym wypadku Organizator zobowiązuje się do przyznania nagrody o wartości nie niższej niż nagroda wymieniona w § 5 ust. 1,2 powyżej.
 11. Wysyłka paczki tylko na terenie Polski w ciągu 14 dni roboczych.

 12.  

§6 Dane osobowe

 1. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe Uczestników i Zwycięzców Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  – prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w szczególności do przesyłania korespondencji związanej z Konkursem, przekazania Nagrody i ogłoszenia wyników Konkursu;
  – marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4.  

§7 Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy mogą zgłaszać w formie wiadomości e-mail na adres hello@munopuzzle.pl.
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia zwycięzcy Konkursu o wygranej lub nieprzekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata.
 2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć (zmiany, okresowe zakłócenia funkcjonowania serwisu Facebook oraz Instagram), lub którym nie mógł zapobiec w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

Kupujesz puzzle?

Nie zapomnij też o naszym kleju i ramie dzięki, którym stworzysz swój własny obraz!

Promocja
Dostępne
Kategorie
Kategorie
Ilość elementów
Ilość elementów
Opakowanie
Opakowanie
Poziom zaawansowania
Poziom zaawansowania