Regulamin serwisu internetowego Muno Puzzle

Dzień dobry! Witamy Cię na stronie internetowej MunoPuzzle. Poniżej znajdziesz regulamin, w którym opisujemy jakie są zasady korzystania z naszego serwisu, zwłaszcza zasady zakupu naszych produktów. Składając zamówienie na nasze towary wyrażasz zgodę na warunki określone w tym regulaminie. Regulamin stanowi więc prawnie wiążącą umowę pomiędzy Tobą a Nami od momentu, w którym dokonasz rejestracji konta w naszym serwisie, lub dokonasz zakupu naszych produktów. Dlatego ważne jest abyś zapoznał się z treścią Regulaminu – jeśli nie wyrażasz zgody na jego warunki, prosimy abyś nie korzystał z naszej strony internetowej. Życzymy udanych zakupów!

§1 Definicje

W Regulaminie poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Administrator lub Sprzedawca – Adriana Łuczko prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: 'Boom Media Adriana Łuczko’, pod adresem: ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa NIP: 8792666019, REGON: 367014549. Dane kontaktowe Administratora:
  1.1. adres do korespondencji: Boom Media Adriana Łuczko, ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa adres email: contact@munopuzzle.com
 2. Regulamin – niniejszy dokument; 
 3. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem: https://munopuzzle.com/ wraz ze wszystkimi podstronami oraz we wszystkich wersjach językowych;
 4. Sklep – nasz sklep internetowy dostępny w Serwisie;
 5. Usługi – wszelkie usługi świadczone w ramach Serwisu przez Administratora
 6. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu lub Usług
 7. Klient – Użytkownik, który zawiera lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży za pośrednictwem Serwisu;Do Użytkowników i Klientów zwracamy się w Regulaminie także bezpośrednio np. poprzez użycie zwrotów „Ty”, „Twój”, „Ciebie” itp.;
 8. Konsument – Klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego tj. osobą fizyczną, która zawiera Umowę Sprzedaży, niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 9. Ustawa Konsumencka – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 10. Kodeks cywilny – z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
 11. Konto – konto Użytkownika w Serwisie, przypisane do jego adresu e-mail oraz zabezpieczone hasłem;
 12. Produkt – dostępne w Sklepie towary, znajdujące się w ofercie Sklepu;
 13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu; 
 14. Cennik Dostaw – zakładka w Serwisie, informująca o rodzajach i kosztach dostawy zamówionych Produktów, dostępna pod adresem: https://munopuzzle.com/koszty-dostawy/
 15. Polityka Prywatności – odrębny dokument w Serwisie opisujący jak przetwarzamy dane osobowe Użytkowników;
 16. dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, zgodnie z polskim ustawodawstwem, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 

Wyrażenia w liczbie pojedynczej odnoszą się, jeśli wynika to z kontekstu, także do liczby mnogiej, i odwrotnie.

  1.  

§2 Postanowienia ogólne

 1. Za pośrednictwem Serwisu, świadczymy następujące Usługi: 
  1.1. 
  usługa rejestracji Konta;
  1.2. możliwość składania zamówień na Produkty w naszym Sklepie internetowym;
  1.3. Newsletter (zasady dotyczące Newslettera są opisane w naszej Polityce Prywatności). 
 2. Zobowiązujemy się świadczyć Usługi w sposób stały, z zastrzeżeniem przerw związanych z potrzebą przeprowadzenia czynności konserwacyjnych lub związanych z aktualizacją Serwisu. 
 3. Aby korzystać z Serwisu, powinieneś posiadać komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu oraz przeglądarkę internetową w aktualnej wersji.
 4. Korzystając z Serwisu, nie możesz: 
  4.1. zamieszczać lub wysyłać treści obraźliwych, nielegalnych lub wprowadzających w błąd lub treści, które naruszają prawa przysługujące nam lub osobom trzecim;
  4.2. publikować reklam ani wysyłać niechcianych bądź szkodliwych wiadomości;
  4.3. podejmować jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudnić lub zakłócić działanie Serwisu;
  4.4. podejmować jakichkolwiek prób obejścia środków zabezpieczających lub zabezpieczeń sieciowych albo próbować uzyskać dostęp do danych osób trzecich

§3 Konto

 1. Serwis umożliwia rejestrację Konta. Za pośrednictwem Konta, możesz m.in. sprawdzić historię zakupionych Produktów. Jeden Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie.
 2. W celu rejestracji Konta w naszym Serwisie, powinieneś skorzystać z formularza rejestracyjnego dostępnego w odpowiedniej zakładce Serwisu i podać wymagane dane tj. adres e-mail oraz hasło. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, otrzymasz wiadomość e-mail (na podany adres poczty elektronicznej) z potwierdzeniem rejestracji Konta. 
 3. Umowa o świadczenie usługi Konta zawierana jest na czas nieokreślony z chwilą rejestracji Konta. Usługa rejestracji i prowadzenia Konta jest świadczona nieodpłatnie. 
 4. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy danych dostępu do swojego Konta. W przypadku dostępu osób trzecich lub jakiegokolwiek innego naruszenia bezpieczeństwa danych dostępowych do Konta, należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie Administratora. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane w wyniku podania przez Użytkownika swojego hasła osobom trzecim.
 5. Masz prawo do usunięcia Konta (tj. do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym), w każdym czasie, poprzez kontakt z nami (np. emailowy). 
 6. Mamy prawo usunąć Twoje Konto (wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym) w przypadku istotnego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Ciebie, w razie stwierdzenia Twojego działania na naszą szkodę lub w razie stwierdzenia nieaktywności Konta (tj. nie złożenia przez Ciebie żadnego zamówienia) przez okres co najmniej 12 następujących po sobie miesięcy.
 7. Administrator powiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej o usunięciu Konta. Zastrzegamy sobie prawo odmówić rejestracji Konta osobie, której Konto zostało uprzednio usunięte z przyczyn wskazanych w ust. 6 powyżej.

§4 Zamówienia. Umowa Sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży, należy złożyć zamówienie. Produkty, na które zamierzasz złożyć zamówienie, wybierasz w Sklepie i dodajesz do koszyka – poprzez kliknięcie w odpowiednie przyciski na stronie Sklepu. W zakładce koszyka możesz zmienić dane zamówienia np. zmienić ilość Produktów lub usunąć poszczególne Produkty.
 2. Po skompletowaniu Produktów w Koszyku, należy uzupełnić formularz zamówienia. Do złożenia zamówienia nie jest konieczna rejestracja Konta, jednak w przypadku posiadania Konta, formularz zamówienia jest automatycznie uzupełniany Twoimi danymi (mogą być one jednak zmienione przed złożeniem zamówienia).
 3. W formularzu zamówienia, należy wskazać:
  3.1. adres e-mail i numer telefonu Klienta;
  3.2. Imię i nazwisko Klienta (albo nazwę – w przypadku zamówień nieskładanych przez osoby fizyczne);
  3.3 Adres Klienta (nazwa ulicy, nr budynku, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy);
  3.4. Adres do dostawy (jeśli jest inny niż adres Klienta);
 4. W formularzu zamówienia możesz także podać numer NIP, jeśli chcesz otrzymać fakturę VAT do swojego zakupu.
 5. W formularzu zamówienia należy także wybrać sposób płatności oraz dostawy Produktów. 
 6. Do czasu złożenia zamówienia, możesz zmienić jego treść (np. zmienić ilości lub rodzaj zamawianych Produktów).
 7. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie kliknięcia w przycisk oznaczony napisem „Zamawiam i płacę” (lub przycisk o podobnej treści). Kliknięcie w ten przycisk oznacza złożenie zamówienia i prowadzi do zawarcia pomiędzy Tobą a nami Umowy Sprzedaży objętych zamówieniem Produktów.
 8. Potwierdzenie złożonego zamówienia (potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży) jest wysyłane na Twój adres e-mail (wskazany w formularzu zamówienia). 
 9. Ceny Produktów podane w Sklepie są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Ceny Produktów nie uwzględniają kosztów dostawy. Koszty dostawy, określane są w Cenniku Dostaw i są także widoczne przy składaniu zamówienia.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen w każdym czasie. Zmiany cen nie będą dotyczyć zamówień oraz Umów Sprzedaży zawartych przed opublikowaniem zmiany cen w Sklepie.

§5 Płatności

 1. W Sklepie możliwe są następujące formy płatności ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży:
  1.1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy; 
  1.2. Płatność przy wykorzystaniu zewnętrznych elektronicznych systemów płatności (PayU);
  1.3. Płatność za pośrednictwem serwisu PayPal.
 2. Wybór formy płatności Klient dokonuje w formularzu zamówienia. 
 3. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku niedokonania płatności w tym terminie, zamówienie jest anulowane, a Umowa Sprzedaży ulega rozwiązaniu. Numer rachunku bankowego właściwy do wpłaty jest podawany w potwierdzeniu zamówienia. 
 4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pośrednictwem elektronicznych systemów płatności lub za pośrednictwem serwisu PayPal, po wybraniu tej formy płatności Klient zostanie przekierowany na stronę danego operatora płatności. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy Klientem a wybranym operatorem płatności. Zapłata dokonywana jest z chwilą zakończenia operacji płatniczej pomiędzy Klientem a wybranym operatorem płatności. W przypadku braku wpłaty lub odrzucenia płatności przez operatora, zamówienie jest anulowane, a Umowa Sprzedaży ulega rozwiązaniu.
 5. Za datę uiszczenia przez Ciebie ceny z Umowy Sprzedaży, uznaje się datę zaksięgowania przez nas kwoty odpowiadającej pełnej wartości złożonego zamówienia.

§6 Dostawa

 1. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się:
  1.1. przesyłką kurierską lub
  1.2. paczkomatami Inpost. 
 2. Produkty dostarczane są na terytorium Polski.
 3. Termin dostawy zamówionych Produktów (termin realizacji zamówienia) liczony jest od momentu uiszczenia przez Ciebie ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży. Termin dostawy Produktów wynosi do 7 dni roboczych.
 4. Zamówienia możesz składać 24 godziny na dobę. Jednakże, w przypadku otrzymania płatności przez Sprzedawcę lub złożenia zamówienia w dniu niebędącym dniem roboczym albo w dniu roboczym po godzinie 17:00, termin realizacji zamówienia liczony jest od najbliższego dnia roboczego. 
 5. O zmianie czasu realizacji bądź niemożności zrealizowania zamówienia w terminie, Klient informowany jest telefonicznie lub pocztą elektroniczną. 
 6. W przypadku nieodebrania przesyłki i jej zwrotu do nadawcy, bądź odmowy jej przyjęcia przez Klienta zostanie ona przesłana do Sprzedawcy. Klient może odebrać na własny koszt osobiście albo zlecić ponowną wysyłkę (co związane będzie z koniecznością poniesienia kosztów ponownej wysyłki). 
 7. Z chwilą dostawy zamówionych Produktów, ryzyko ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzi na Klienta.

§7 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Jeżeli jesteś Konsumentem, który zawarł z nami Umowę Sprzedaży, możesz od niej odstąpić w terminie 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (za wyjątkiem kosztów określonych w niniejszym paragrafie Regulaminu). Termin 14 dni liczony jest od dnia objęcia Produktów w posiadanie przez Ciebie lub przez inną wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli Produkty są Ci dostarczane partiami, to bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia w posiadanie ostatniej partii Produktów. 
 2. Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone: 2.1. pisemnie na adres: Boom Media Adriana Łuczko ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: contact@munopuzzle.com 
 3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży jest dostępny w Serwisie (pod treścią Regulaminu). Aby odstąpić od Umowy Sprzedaży, możesz skorzystać z naszego wzoru, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. W terminie 14 dni od dnia otrzymania Twojego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócimy Ci wszystkie dokonane przez Ciebie płatności. Jeżeli wybrałeś sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas, nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu poniesionych przez Ciebie dodatkowych kosztów.
 5. Dokonamy zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego Ty użyłeś, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Ciebie z żadnymi kosztami. 
 6. Masz obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić nam Produkt lub przekazać go osobie przez nas upoważnionej do odbioru. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Powinieneś zwrócić Produkt nam na adres: Adriana Łuczko, ul.Zielniczki 5, 63-000 Zielniczki
 7. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Ciebie do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 9. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jeżeli jej przedmiotem jest dostawa jednego z następujących produktów: 9.1. Produktów personalizowanych (tj. Produktów zindywidualizowanych, dostosowanych do życzeń Klienta lub Produktów wytworzonych według specyfikacji Klienta) 9.2. Produktów w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 10. Postanowienia niniejszego paragrafu odnoszące się do Konsumentów stosowane są także do osoby fizycznej prowadzącej indywidualną działalność gospodarczą (wpisaną do CEIDG lub prowadzącą tzw. działalność nieewidencjonowaną), zawierającej ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, ale nie mającą dla takiej osoby charakteru zawodowego.

§8 Reklamacje. Odpowiedzialność za wady Produktów.

 1. przedawca jest zobowiązany do dostarczenia Produktu wolnego od wad i odpowiada za wady Produktu.
 2. Sprzedawca może udzielić Klientowi gwarancji jakości w rozumieniu Kodeksu cywilnego (warunki gwarancji zostaną wówczas określone w osobnym dokumencie dostarczonym Klientowi wraz z potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży albo wraz z dostawą zamówionych Produktów).
 3. Jeżeli Umowa Sprzedaży została zawarta z Konsumentem, to Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Produktów na zasadach uregulowanych w przepisach Kodeksu cywilnego oraz Ustawy Konsumenckiej, tj. 3.1. Jeżeli zakupiony Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży (posiada wadę), Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedawca jest wówczas zobowiązany do doprowadzenia Produktu do zgodności z umową, tj. dokonać naprawy lub wymiany wadliwego Produktu – według poniższych zasad: a) Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. b) Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawca, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z umową. c) Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu z umową, wartość Produktu zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z umową. d) Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca. e) Konsument udostępnia przedsiębiorcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od konsumenta Produkt na swój koszt. f) Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Produktu, który następnie został wymieniony 3.2. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy jeżeli Produkt jest niezgodny z umową oraz: a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z umową; b) Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z umową zgodnie z postanowieniami Ustawy Konsumenckiej; c) brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z umową; d) brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego żądania jego naprawy lub wymiany e) z oświadczenia Produktu lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. 3.3. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z umową pozostaje do wartości Produktu zgodnego z umową. 3.4. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny. 3.5. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z umową jest istotny. 3.6. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych na podstawie umowy, Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych przez Konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową. 3.7. W razie odstąpienia od umowy na w/w podstawie, Konsument niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 3.8. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Produktu lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
 4. Reklamacje na wady Produktów. 4.1. Roszczenia z tytułu wad Produktów (zgłoszenie niezgodności Produktu z Umową lub inne reklamacje związane z Umowami Sprzedaży) mogą być zgłaszane: a) pisemnie na adres: Boom Media Adriana Łuczko ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: contact@munopuzzle.com 
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji z tytułu wad Produktów w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.
 6. Postanowienia niniejszego paragrafu odnoszące się do Konsumentów stosowane są także do osoby fizycznej prowadzącej indywidualną działalność gospodarczą (wpisaną do CEIDG lub prowadzącą tzw. działalność nieewidencjonowaną), zawierającej ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, ale nie mającą dla takiej osoby charakteru zawodowego.
 7. W przypadku Klientów: (a) niebędących osobami fizycznymi zawierających z nami Umowę Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu lub (b) będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą i zawierających z nami Umowę Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu związaną bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą i mającą dla nich charakter zawodowy, rękojmia z tytułu wad Produktów jest na zasadzie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego wyłączona.
 8. Reklamacje na nasze Usługi (poniższe postanowienia tego punktu Regulaminu dotyczą reklamacji na nasze inne Usługi, tj. niezwiązane z ewentualnymi wadami Produktów). 8.1. Jeżeli uważasz, że nasze Usługi świadczone są niezgodnie z niniejszym Regulaminem albo są niskiej jakości, możesz złożyć reklamację. Reklamacja może zostać złożona: a) na piśmie na adres naszej siedziby: Boom Media Adriana Łuczko, ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa b) a pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: contact@munopuzzle.com 8.2. W treści reklamacji, należy podać: a) dane osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko w przypadku osób fizycznych, nazwę w przypadku osób prawnych lub tzw. ułomnych osób prawnych); b) adres e-mail; c) uzasadnienie reklamacji – opis zaistniałej sytuacji lub opis naruszenia; d) w razie możliwości – przedstawienie dowodu na poparcie zasadność reklamacji, np. zrzut ekranu. 8.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Administratora następuje niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację udzielana jest na papierze lub innym trwałym nośniku.

§9 Dane osobowe

  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Sprzedawca.
  2. Podane przez Użytkowników dane osobowe zbieramy i przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z naszą Polityką Prywatności.

§10 Pozasądowe rozstrzyganie sporów

  1. Konsumenci mają prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów wynikających z zawartych Umów Sprzedaży. 
  2. Przykładowe pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów: 
   2.1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37  ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. nr 4 poz. 25, z późn. zm.) Informacje o sposobie dostępu do powyższego trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php) lub na stronach internetowych odpowiednich wojewódzkich inspektoratów handlowych.
   2.2. platforma do rozwiązywania sporów on-line (http://ec.europa.eu/consumers/odr/)

§11 Postanowienia końcowe

  1. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna w odpowiedniej zakładce Serwisu (https://munopuzzle.com/regulamin/).    
  2. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności w celu dostosowania jego treści do zmiany obowiązujących przepisów prawa. O wszelkich zmianach Regulaminu, niezwłocznie poinformujemy Użytkowników poprzez publikację tekstu jednolitego Regulaminu na stronie internetowej Serwisu. W odniesieniu do zarejestrowanych Użytkowników oraz innych Użytkowników, których adres e-mail jest nam znany, powiadomienie o zmianie postanowień Regulaminu nastąpi także przez wysłanie wiadomości e-mail z informacją o zmianach. 
  3. Zmiany Regulaminu nie będą dotyczyć zamówień oraz Umów Sprzedaży zawartych przed wejściem w życie zmian.

Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży

Kupujesz puzzle?

Nie zapomnij też o naszym kleju i ramie dzięki, którym stworzysz swój własny obraz!

Promocja
Dostępne
Kategorie
Kategorie
Ilość elementów
Ilość elementów
Opakowanie
Opakowanie
Poziom zaawansowania
Poziom zaawansowania